ارتباط با انجمن اولیا و مربیان  
 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 
   

 

 ن
 نام و نام خانوادگی      سمت      
 آقای رحمتیان  
آقای دلشادی
 
 آقای فرخی  
آقای مدنی زاده  
 آقای قوام شیرازی  
  آقای دوست محمدی  
آقای حسنی مهربان  
 آقای فرامرز  
 آقای صفائیان  
آقای کاردان  
آقای سوزلو