ارتباط با انجمن اولیا و مربیان  
 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 
   

 

 ن
 نام و نام خانوادگی      سمت      
 آقای رحمتیان رئیس انجمن
آقای فرامرز
نایب رئیس انجمن
 آقای شفیعی عضو اصلی انجمن
آقای طباطبائی عضو اصلی انجمن
 آقای رضایی عضو اصلی انجمن
  آقای اکبری عضو اصلی انجمن
آقای چالویی عضو اصلی انجمن
 آقای حسنی مهربان عضو اصلی انجمن
 آقای قوام شیرازی عضو اصلی انجمن